Parvathy, A. R., Ajay, V. G., & Thomaskutty, M. (2018). Circularly Polarized Split Ring Resonator Loaded Slot Antenna. Advanced Electromagnetics, 7(5), 1-6. https://doi.org/10.7716/aem.v7i5.829