(1)
Parvathy, A. R.; Ajay, V. G.; Thomaskutty, M. Circularly Polarized Split Ring Resonator Loaded Slot Antenna. AEM 2018, 7, 1-6.